Regulamin hostingu


Regulamin świadczenia usług zakładania oraz użytkowania serwerów wirtualnych.


Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000612359, REGON 364261632, NIP 7822622168, kapitał zakładowy 200.000,00 zł w pełni wpłacony, zwaną dalej Operatorem a użytkownikiem zwanym dalej Abonentem.
Z chwilą zarejestrowania i opłacenia konta serwera wirtualnego na platformie hostingowej, Operator i Abonent zawierają umowę na świadczenie usług hostingowych.

§ 1 Przedmiot umowy

Niniejsza umowa określa zasady dokonywania przez Operatora na rzecz Abonenta sprzedaży usług hostingowych ujętych w cenniku Operatora.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez Operatora, a także określa prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta korzystającego z jego usług.
 2. Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem.
 3. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.
 4. Rejestracja konta serwera wirtualnego, równoznaczna jest z zapoznaniem się z Regulaminem, jego akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad Regulaminu.
 5. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Abonentowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3 Rejestracja konta Serwery Wirtualne

 1. Aby zarejestrować konto serwera wirtualnego, należy wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się, na właściwej dla danego pakietu usług, stronie internetowej Operatora, podając pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
 2. Pełna aktywacja konta nastąpi po dokonaniu zapłaty abonamentu na konto bankowe Operatora. Konto pozostaje aktywne przez okres, za jaki został uiszczony abonament.
 3. Do czasu potwierdzenia dokonania wpłaty Operator blokuje konto, jeśli Operator nie otrzyma potwierdzenia wpłaty w czasie 14 dni od zarejestrowania, konto zostanie usunięte, a umową z Abonentem zostaje automatycznie rozwiązana.
 4. Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty w tym okresie następuje natychmiastowe odblokowanie konta i przedłużenie jego ważności.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).

§ 4 Rejestracja dożywotniego konta www

 1. Aby zarejestrować dożywotnie konto serwera wirtualnego, należy wypełnić odpowiedni formularz znajdujący się, na właściwej dla danego pakietu usług, stronie internetowej Operatora, podając pełne dane identyfikacyjne, niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury VAT.
 2. Aktywacja konta nastąpi po dokonaniu zapłaty abonamentu. Konto pozostaje aktywne dożywotnio.
 3. Z chwilą otrzymania wymaganego potwierdzenia wpłaty konto zostaje uruchomione na dożywotni okres ważności.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy osób trzecich (banki, poczta, operatorzy domen itp.).
 5. Operator zastrzega sobie możliwośc zakończenia udzielania usługi dożywotniego konta www. W takim przypadku Abonent jest o tym fakcie informowany z 3 miesięcznym wyprzedzeniem, a kwota opłaconego abonamentu jest zwracana w całości kanałem płatności, ktorym została dokonana opłata faktury za usługę.

§ 5 Rejestracja domen

 1. Możesz zarejestrować dowolną ilość domen w promocyjnej cenie.
 2. Do każdej domeny Użytkownik ma prawo do kodu AuthInfo, bez względu na dodatkowe warunki

§ 6 Opłaty abonamentowe

 1. Abonent będzie pokrywał opłatę za abonament zgodnie z cennikiem Operatora w terminie oznaczonym na fakturze.
 2. Abonent otrzymywać będzie w zależności od umowy abonenckiej fakturę VAT lub paragon.

§ 7 Obowiązki Abonenta

Pakiety usług serwowanych przez Operatora, są usługami współdzielonymi z innymi użytkownikami. Abonent ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu a w szczególności:

 1. Nie przekraczania limitów zajmowanej przestrzeni dyskowej ustalonej przez Operatora, dla każdego pakietu usług.
 2. Korzystania z wybranego pakietu zgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Nie używanie funkcji i usług w sposób powodujący nadmierną konsumpcję zasobów systemu i naruszanie zasad współużytkowania zasobów
 4. Abonent ma obowiązek chronienia swoich haseł dostępu przed osobami trzecimi.

§ 8 Odpowiedzialność Abonenta

 1. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za dane i treści zawarte na swoim serwerze wirtualnym.
 2. Abonent jest odpowiedzialny za treści i materiały udostępniane przez osoby, którym udostępnił miejsce na swoim serwerze wirtualnym.
 3. Zabrania się umieszczania na serwerach Operatora informacji zawierających treści warezowe lub pornograficzne oraz treści niezgodnych z polskim prawem.
 4. Zabrania się wysyłania ofert handlowych lub reklamowych do nieznanych odbiorców (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. „o świadczeniu usług drogą elektroniczną”) w tym zabronione jest masowe wysyłanie tzw. „Zapytań o wyrażenie zgody”.
 5. Abonent posiadający dostęp do usługi „SSH” i/lub powłoki „RDP” jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie próby wykorzystywania tych usług do celów innych, niż ogólnie przyjęte zasady.

§ 9 Zakres odpowiedzialności Operatora

Operator zobowiązuje się do:

 1. stałego i nieprzerwanego świadczenia usług Abonentowi, który uiścił opłatę abonamentową i nie złamał niniejszego Regulaminu. Stałe i nieprzerwane świadczenie usług rozumiane jest jako pełny dostęp klienta do jego usług z zachowaniem dostępności na poziomie 99,9% w skali roku. Operator zastrzega sobie prawo do przerw konserwacyjnych w godzinach nocnych, a w przypadku awarii zagrażającej stabilności usługi do natychmiastowej wymiany wadliwego podzespołu.
 2. poinformowania z odpowiednim wyprzedzeniem Abonenta o zaistniałej konieczności czasowego odłączenia dostępu do pewnych usług
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:
  • nieprawidłowego użytkowania kont
  • podania nieprawdziwych lub niepełnych danych podczas rejestracji konta oraz złamania Regulaminu przez Abonenta
  • Operator nie ponosi odpowiedzialności za dane Użytkowników przechowywane na serwerach Operatora.

§ 10 Kopie bezpieczeństwa

 1. Operator wykonuje kopie bezpieczeństwa danych Użytkowników (serwerów VPS, serwerów wirtualnych) z cyklicznością do 7 dni wstecz.
 2. Operator nie gwarantuje poprawności posiadanych kopii bezpieczeństwa (wyjątkiem są usługi uregulowane odrębnymi umowami).
 3. Abonent jest zobowiązany do wykonywania kopii we własnym zakresie.
 4. Kopie bezpieczeństwa Abonent powienien przechowywać na lokalnym komputerze

§ 11 Rozwiązanie Umowy Abonenckiej

Umowa Abonencka może być rozwiązana:

 1. Na skutek pisemnego (list lub e-mail na adres bok@biznes-host.pl oświadczenia Abonenta o rezygnacji z usługi dostarczonego co najmniej na 7 dni przed datą rozwiązania umowy.
 2. Z powodu nie uregulowania przez Abonenta opłat w ciągu miesiąca od upływu terminu płatności (patrz punkt: opłaty) ze skutkiem natychmiastowym – w przypadku Klientów posiadających podpisaną umowę.
 3. Z powodu nie uregulowania przez Abonenet opłat w ciągu 7 dni od upływu terminu płatności, w przypadku klientów, którzy nie mają podpisanej umowy.
 4. W wyniku naruszenia przez Abonenta warunków korzystania z usług, po uprzednim powiadomieniu i podaniu przyczyn z wyprzedzeniem 14 dni przed datą rozwiązania umowy, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci – ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Na skutek rozwiązania lub likwidacji Abonenta nie będącego osobą fizyczną.
 6. Na skutek działania Klienta powodującego wymierne szkody lub zakłócenie pracy Biznes-Host.pl
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku gdy funkcjonowanie usługi klienta zagraża stabilności sieci lub stabilności innych użytkowników. W przypadku rozwiązania umowy ze strony Usługodawcy, Użytkownikowi przysługuje prawo do zwrotu opłaty abonamentowej pomniejszonej o wykorzystany okres abonamentowy. Zwrot przysługuje wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik nie przyczynił się bezpośrednio do spowodowania zagrożenia dla innych Użytowników sieci.

§ 12 Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z ustawią z dnia 30 maja 2014 roku „o prawach konsumenta”
  • Zgodnie z Art. 38. Ustawy o prawach konsumenta – użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej (email/ticket/list) przed rozpoczęciem świadczenia usługi.
  • Dokonując zamówień usług, gdzie usługi realizowane są w sposób automatyczny (rejestracja domen, aktywacja serwerów VPS i serwerów wirtualnych, aktywacja certyfikatów SSL) użytkownik utraci prawo do odstąpienia od umowy z chwilą realizacji usługi przez system (w zgodzie z punktem 1 Art 38 Ustawy o prawach konsumenta)
  • Dokonując zamówień w serwisie Biznes-Host.pl (oraz Mintshost.pl) użytkownik wyraża zgodę na niezwłoczną realizację zamówionych usług.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ostatnia aktualizacja: 2015-10-02 21:11